LEUVEN MINDGATE

De menselijke factor in kennisintensieve organisaties - Modulaire cyclus- start op 13 juni


Leuven.Inc organiseert een modulaire cyclus rond alle facetten met betrekking tot 'de menselijke factor in kennisintensieve organisaties'. Deze cyclus omvat 5 modules (elk van 13u30 tot 18u30) en zal aanvangen op 13 juni 2002.

U kan op eenvoudige aanvraag een gedetailleerde brochure toegestuurd krijgen.
U kan mailen naar Nicole De Smyter of telefoneren naar 016/40 11 90.
U kan ook het document in pdf-formaat downloaden. Klik hier alvast

Achtergrondinformatie bij de cyclus

Kennisintensieve organisaties worden geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen: strategie- en marktontwikkeling, het ontwikkelen van de juiste producten of diensten, internationalisering, .
De uitbouw van de organisatie en de ontwikkeling van een aangepast HRM beleid krijgen tijdens de opstartfase vaak slechts op impliciete wijze aandacht. Nochtans kunnen beslissingen inzake aanwerving de eerste jaren een cruciaal verschil maken m.b.t. groei en ontwikkeling van een nieuwe organisatie. Bovendien impliceert groei een de facto confrontatie met vragen inzake leiding geven, de uitbouw van een salarisbeleid, de ontwikkeling van een visie op competenties en loopbanen.

Concept

In dit programma, opgezet door Leuven.Inc in samenwerking met K.U.Leuven R&D en INCENTIM, wordt gewerkt rond inzichten en concrete aandachtspunten met betrekking tot de menselijke factor in kennisintensieve, startende bedrijven en bedrijven in een fase van groei en personeelsuitbreiding. Hoe kan een HR beleid positief bijdragen tot de uitbouw en ontwikkeling van de organisatie en haar strategische (groei-) objectieven?
In deze modulaire cyclus worden relevante inzichten en modellen aangereikt die zullen worden geïllustreerd met voorbeelden uit kennisintensieve organisaties. Tijdens iedere sessie wordt ook systematisch ruimte voorzien om de aangereikte concepten te betrekken op de eigen situatie en om ervaringen uit te wisselen met collega deelnemers. Vanuit deze filosofie wordt het aantal inschrijvingen per sessie beperkt tot 25.

Doelgroep

Dit programma richt zich naar:

•Kennisintensieve bedrijven in een fase van groei en personeelsuitbreiding
•Technologie-intensieve ondernemingen, geconfronteerd met de verdere uitbouw van de organisatie

Structuur

Het programma is modulair opgevat.
Module I behandelt de samenhang tussen de strategische objectieven enerzijds en de uitbouw van de organisatie en de principes die hieraan ten grondslag liggen anderzijds.
In Module II wordt stil gestaan bij het aanwervingsproces: hoe de juiste mensen aantrekken zodat de groei van de organisatie eerder ondersteund wordt dan belemmerd?
Module III spitst zich toe op de cruciale rol van de leidinggevende en/of HRM verantwoordelijke inzake het motiveren en het ontwikkelen van het menselijk potentieel.
Module IV werkt rond competenties en hun ontwikkeling: hoe en in welke mate kan een klemtoon op competenties helpen bij het uitwerken van een ondersteunend personeelsbeleid?
Module V tenslotte gaat in op de verschillende aspecten inzake remuneratie: belonen in functie van wat en in welke mate?

Data

De cyclus 'De menselijke factor in kennisintensieve organisaties' is samengesteld uit 5 modules. De cyclus wordt als één geheel beschouwd. Deelname aan één of meerdere modules is ook mogelijk.

Module I: Organisatie-ontwerp donderdag 13 juni 2002
Module II : Werving en selectie dinsdag 17 september 2002
Module III: People management dinsdag 1 oktober 2002
Module IV: Competenties dinsdag 15 oktober 2002
Module V: De uitbouw van een evenwichtig en motiverend salaris- en beloningsbeleid dinsdag 5 november 2002

Structuur

Welkom deelnemers vanaf 13u30.Start van iedere module om 14u. Het einde is voorzien omstreeks 18u30.

Plaats

Innovatie- en Incubatiecentrum,Kapeldreef 60, B-3001 Leuven
Vergaderzaal 1° verdieping

Leiding en coördinatie

De cyclus 'De menselijke factor' wordt gecoördineerd door INCENTIM (Bart Van Looy) en K.U.Leuven R & D in overleg met alle begeleiders en docenten. De logistieke en administratieve coördinatie wordt verzorgd door Leuven.Inc.


Uitdieping

Het implementeren van de aangereikte inzichten en principes stelt ook eisen inzake vaardigheden. Complementair aan deze cyclus worden drie sessies georganiseerd waarbij het accent gelegd wordt op het verwerven van relevante vaardigheden. Deze sessies hebben betrekking op:

•het voeren van een selectie-interview (1 dag)
•het verwerven van communicatieve vaardigheden voor leidinggevenden (2 dagen)
•het in kaart brengen en benoemen van competenties (1 dag)

Gedurende deze sessies ligt het accent op het reëel inoefenen van de technieken, o.a. via rollenspelen.
Om deze reden wordt het aantal deelnemers voor deze sessies beperkt tot 15.

Meer informatie omtrent deze uitdiepingssessies is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us